ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία Delta Oil Hellas με σκοπό τη διασφάλιση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015

Η Delta Oil Hellas , έχει υιοθετήσει περιβαλλοντική πολιτική, με σκοπό να συμβάλλει ενεργά στην διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, με δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον. Με σεβασμό προς το περιβάλλον, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001 : 2015 αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχείρησης και καταβάλοντας συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Για την επίτευξη της ορθής εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελάτων της εταιρείας, έχουμε οικοδομήσει αμοιβαία εμπιστοσύνη, συνεργασία και βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των ανθρώπων μέσα στην εταιρεία. Με σεβασμό προς τους ανθρώπους της εταιρείας μας και με στόχο την ασφάλεια τους, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 45001 : 2018.